Arinoks

Sat?? S?zle?mesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI :
ünvan? : Arinoks Ba?lant? Elemanlar? San. ve Tic. Ltd. ?ti.
Adresi : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 8 No.947 Okmeydan? - ?stanbul
Telefon : 0212 221 63 18 pbx
Faks : 0 212 220 19 17
Email : info@arinoks.com.tr

Bundan sonra s?zle?me i?erisinde SATICI olarak an?lacakt?r.

1.2- ALICI :
Bundan sonra s?zle?me i?erisinde ALICI olarak an?lacakt?r.

MADDE 2- KONU

??bu s?zle?menin konusu, ALICI'n?n SATICI'ya ait www.arinoks.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipari?ini yapt??? a?a??da nitelikleri ve sat?? fiyat? belirtilen ürünün sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 4077 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli S?zle?meleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakk?nda Y?netmelik hükümleri gere?ince taraflar?n hak ve yükümlülüklerinin saptanmas?d?r.

MADDE 3- S?ZLE?ME KONUSU üRüN

Se?ti?iniz ürün detaylar?

MADDE 4- GENEL HüKüMLER

4.1- ALICI, www.arinoks.com.tr internet sitesinde s?zle?me konusu ürünün temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve ?deme ?ekli ile teslimata ili?kin ?n bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu?unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini beyan eder.
4.2- S?zle?me konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi a?mamak ko?ulu ile her bir ürün i?in ALICI'n?n yerle?im yerinin uzakl???na ba?l? olarak internet sitesinde ?n bilgiler i?inde a??klanan süre i?inde ALICI veya g?sterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim edilir.
4.3- S?zle?me konusu ürün, ALICI'dan ba?ka bir ki?i/kurulu?a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki?i/kurulu?un teslimat? kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, s?zle?me konusu ürünün sa?lam, eksiksiz, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullan?m klavuzlar? ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- S?zle?me konusu ürünün teslimat? i?in i?bu s?zle?menin imzal? nüshas?n?n SATICI'ya ula?t?r?lm?? olmas? ve bedelinin ALICI'n?n tercih etti?i ?deme ?ekli ile ?denmi? olmas? ?artt?r. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ?denmez veya banka kay?tlar?nda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülü?ünden kurtulmu? kabul edilir.
4.6- ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kart?n?n ALICI'n?n kusurundan kaynaklanmayan bir ?ekilde yetkisiz ki?ilerce haks?z veya hukuka ayk?r? olarak kullan?lmas? nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu?un ürün bedelini SATICI'ya ?dememesi halinde, ALICI'n?n kendisine teslim edilmi? olmas? kayd?yla ürünün 3 gün i?inde SATICI'ya g?nderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ula??m?n kesilmesi gibi ola?anüstü durumlar nedeni ile s?zle?me konusu ürünü süresi i?inde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI sipari?in iptal edilmesini, s?zle?me konusu ürünün varsa emsali ile de?i?tirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesi haklar?ndan birini kullanabilir. ALICI'n?n sipari?i iptal etmesi halinde ?dedi?i tutar 10 gün i?inde kendisine nakten ve defaten ?denir.
4.8- Garanti belgesi ile sat?lan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ar?zal? veya bozuk olanlar, garanti ?artlar? i?inde gerekli onar?m?n yap?lmas? i?in SATICI'ya g?nderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI taraf?ndan kar??lanacakt?r..
4.9- S?zle?me konusu ürünün temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve ?deme ?ekli herhangi bir sebepten dolay? de?i?ti?i takdirde, ALICI herhangi bir talepte bulunamaz, Bu takdirde ALICI sipari?i iptal edilir ve var ise ?dedi?i tutar 10 gün i?inde kendisine nakten ve defaten ?denir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, s?zle?me konusu ürürünün kendisine veya g?sterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a tesliminden itibaren 7 gün i?inde cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? i?in bu süre i?inde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulmas? ve ürünün 6. madde hükümleri ?ercevesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde, 3. ki?iye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya g?nderildi?ine ili?kin kargo teslim tutana?? ?rne?i ile fatura asl?n?n iadesi zorunludur. Bu belgelerin ula?mas?n? takip eden 7 gün i?inde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura asl? g?nderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakk? nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI taraf?ndan kar??lan?r.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK üRüNLER

Niteli?i itibar?yla iade edilemeyecek ürünler, ALICI taraf?ndan hasara u?rat?lm??, kasa, kordon, kol, cam bozukluklar? nedeniyle ortaya ??kan ürünler, ürünün ?al??mas?nda ileriye y?nelik ?al??ma bozukluklar? ve ar?zalar olu?turabilecek ürünlerdir ürünlerde cayma hakk?n?n kullan?lmas?, ürünün ambalaj?n?n a??lmam??, bozulmam?? ve ürünün kullan?lmam?? olmas? ?art?na ba?l?d?r.

MADDE 7- YETK?L? MAHKEME

??bu s?zle?menin uygulanmas?nda, Sanayi ve Ticaret Bakanl???nca ilan edilen de?ere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'n?n veya SATICI'n?n yerle?im yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sipari?in ger?ekle?mesi durumunda ALICI i?bu s?zle?menin tüm ko?ullar?n? kabul etmi? say?l?r.

Tarih: 20/04/2019

SATICI ALICI
Arinoks Ba?lant? Elemanlar? San. ve Tic. Ltd. ?ti. ...........................................
best shampoo and conditioner hair extensions where can i buy hair extensions on the high street human hair wigs uk 30 inch hair extensions pre taped hair extensions uk hair extensions cinderella clip in hair extensions bellami synthetic wig review cheap hair extensions how long does it take to make a wig from real hair peruvian deep curly hair lace wigs cheap bridal hair accessories biracial hair lace front wigs

Departmanlar

Paslanmaz Bağlantı Elemanları
Paslanmaz Tekne Aksesuarları
Master Lock Kilit Sistemleri
ATLANTECH
Dynamıc' Safe