Arinoks

Mü?teri Hizmetleri

BANKA HESAP B?LG?LER?M?Z:

T.?? BANKASI PERPA ?B.(1188)

IBAN: TR83 0006 4000 0011 1880 0180 80

 

S?PAR??? VERMEDEN ?NCE NELERE D?KKAT ETMEL?Y?M?

ürünlerinizin zaman?nda ve eksiksiz olarak elinize ula?mas? i?in sipari?inizi vermeden ?nce baz? konulara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Teslimat ve Fatura Adresleri

Sipari?iniz sizin girmi? oldugunuz teslimat adresine g?nderilecektir.
Teslimatlar?n gecikmesindeki en s?k kar??la??lan sebeplerinden biri adres bilgilerinin yetersiz olmas?d?r. Lütfen teslimat adresinizi tam ve eksiksiz olarak giriniz.
Fatura adres bilgileri faturalama i?leminden sonra degi?tirilemeyece?inden fatura bilgilerinizin do?rulu?undan emin olmadan sipari?i onaylamay?n?z.

Kredi Karti Güvenlik Kontrolü

Ki?isel bilgilerinizin güvenli?i bizim i?in en ?nemli konulardan biridir.
Arinoks.com.tr de kullan?lan hi?bir bilgi di?er kurum veya kurulu?lar ile payla??lmaz.
Baz? durumlarda bankadan s?zlü olarak sipari?inizin teyidi istenebilir.
Bu durumda bankan?z sizi kay?tl? bilgilerinizden ula?arak arayacak ve sipari?iniz ile ilgili teyit isteyecektir. Bankan?z?n size ula?abilmesi i?in bankan?zda kay?tl? bulunan ki?isel bilgilerinizin güncel oldu?undan emin olunuz.
Güvenlik kontrolü s?ras?nda telefon numaran?z?n ula??lmaz olmas?ndan dolay? sipari?iniz iptal edilebilir.
Lütfen ma?azada girdiginiz telefon numaras?n?n do?ru oldu?undan emin olunuz, sipari?iniz ile ilgili her türlü bilgilendirme i?in bu numaralar ve e-mail adresiniz kullan?lacakt?r.

Sadece Adrese Teslimat Yap?l?r

Tüm g?nderiler adrese ve ilgili ?ahsa teslimat yap?l?r. Kargo ?ubesinden kesinlikle mal teslimat? yap?lamaz.
Al?c?n?n adreste olmamas? durumunda birinci dereceden yak?n?na kimlik bilgilerinin kontrolünden sonra teslimat yap?labilir.

Sipari?erinizde

Yurti?i Kargo , Aras Kargo , MNG veya UPS Kargo
G?nderinizin en kisa sürede elinize ula?mas? i?in ülkemizin en se?kin kargo firmalar? ile ?ali?iyoruz. Yukar?da bulunan kargo firmalar?ndan birini tercih edebilirsiniz.

 

SIK?A SORULAN SORULAR:

Sipari?im neden banka onay? al?namad???ndan iptal edilmi??

Sipari?lerinizi, banka ya da Arinoks Kredi Karti Güvenlik Birimi gerekli durumlarda, sipari?iniz ile ilgili onay alabilmek i?in kredi kart? sahibine, sistemlerinde kay?tl? bir telefon numaras?ndan ula?amaz ise, siparisinizi kredi kart? sahibinin güvenligini sa?lamak amac? ile iptal edebilmektedir. Sipari? iptali ile ilgili bilgiler, sipari? sahibinin üyeli?inde kay?tl? e-mail adresine g?nderilir. Sipari?inizin banka taraf?ndan onay alabilmesi i?in; Bankan?zda ve sitemizde kay?tl? ki?isel bilgilerinizin güncellenmi? olmas? gerekmektedir.

Bulundu?umuz yerde kargo ?irketi yok sipari?imi nasil teslim alaca??m?

Anla?mali oldugumuz kargo firmalari, (Yurti?i Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve UPS Kargo ) Türkiye'nin tüm noktalar?na ürün teslimat? yapabilmektedir. Eger bulundu?unuz yerde kargo acentesi mevcut de?il ise Mobil B?lge olarak tabir edilir ve haftan?n belirli günlerinde size ürün teslimi yap?l?r.

Sipari?imin kargoya verildi?ini nas?l anlayaca??m?

Sitemizden vermi? oldugunuz sipari?leriniz kargoya teslim edildiklerinde, sistemimizde kayitli e-mail adresinize sipari?iniz ile ilgili kargo g?nderi bilgileri otomatik olarak g?nderilmektedir. Bu bilgi e-maili yard?m? ile, ürününüzün ya da ürünlerinizin kargoya ne zaman teslim edilmi? oldugunu ?grenebilmektesiniz. Ayr?ca sitemize üyelik bilgilerinizi girdiginizde, sag üst k?sede yer alan sipari? takibi linkinden gerekli bilgilere ula?abilirsiniz.

Sipari?im darbeli, k?r?k geldi ne yapmal?y?m?

E?er ürününüz size hasarl? olarak ula?ti ise;
Yan?nda kolinizi a?t?g?n?z kargo g?revlisine hasarl? ürün tutanag? haz?rlatman?z gerekmektedir. Bu tutanak ile birlikte ürünü / ürünleri faturalar? ile birlikte sorununuzu anlatan not ve kargo g?revlisine haz?rlatt?g?n?z tutanak ile birlikte, bize ?demeli olarak kargo ile g?ndermenizi rica ederiz. ürünler bize ula?t?g?nda sorununuz kay?tlar?m?za i?lenecek olup, en k?sa sürede yeni ürünleriniz size g?nderilecektir.

Faturam sipari?imle birlikte teslim edilmedi ne yapmal?y?m?

Kargo ile teslimi yapilan sipari?lerin, tamam? faturaya g?re ve fatura ile kargo firmas?na teslim edilmektedir. Resmi faturalar?m?z yollanan sipari?inizin ayr?lmaz bir par?as?d?r. Herhangi bir nedenden dolay? kargo firmas? taraf?ndan fatura size teslim edilmez ise lütfen kargo yetkilisine hat?rlat?n?z ve ?srarla isteyiniz.
Tüm taleplerinize ra?men teslim edilemeyen fatura i?in lütfen tutanak tutturunuz ve bize bildiriniz. En k?sa zamanda kargo firmas?n?n faturay? bulmas? sa?lanacak veya asl? gibidir ka?eli bir kopyas? taraf?m?zdan size yollanacakt?r.

?stedi?im kargo ?irketi ile g?nderir misiniz?

Sipari?lerinizi olu?tururken teslimat adresi bilgilerinizi doldurduktan sonra devam et butonunu t?klad???n?zda, sistem size kargo se?im ekran?n? a?acakt?r.
Bu ekranda Yurti?i Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo veya UPS Kargo se?eneklerinden sadece birini i?aretleyerek, sipari?inizi hangi kargo firmam?zdan teslim almak istedi?inizi belirtebilirsiniz.

 

üRüN ?ADE ??LEMLER?:

?ade etmek istedi?iniz ürün / ürünlerinizi, 5 ?s Günü ??erisinde faturas? ve iade sebebinizi i?eren not ekleyerek, ürüne ve orjinal kutusuna zarar gelmeyecek ?ekilde taraf?m?za Aras kargo ile g?nderebilirseniz, iadesi onayland???nda i??emleriniz en k?sa sürede ba?lat?lacak olup, sistemimizdeki mail adresinize ürün bedeli e-dekont olarak g?nderilecektir.
Sistem otomatik olarak iade bedelini, sipari?iniz kredi kart? ile yap?ld? ise kredi kart?n?za, havale ile olu?turuldu ise bilgilerini dolduraca??n?z banka hesab?n?za yans?tacakt?r.
E?er iade etmek istedi?iniz ürün / ürünler hasarl? ise kargo ücreti firmam?z tarafindan kar??lanmaktad?r. Di?er durumlarda ise kargo ücreti size aittir.

 

STOKLARIMIZDA MEVCUT OLMAYAN üRüNLER ???N:

Arinoks.com.tr sayfas?ndaki bütün ürünler i?in teslim süresi en ge? 5 i? günüdür. Bu süre i?inde temin edilemeyen ürünler i?in mü?terilerimize telefonla bilgi verir, beklemeleri gereken süreyi bildiririz.
Müsterinin tercihine g?re ya ürünün bahis edilen sürede teslimi i?in onay al?n?r, ya da ayn? gün mü?terinin ?deme ?ekline g?re kredi kart?na para iadesi yada havale hesab?na para iadesi ger?ekle?tirilir.

Departmanlar

Paslanmaz Bağlantı Elemanları
Paslanmaz Tekne Aksesuarları
Master Lock Kilit Sistemleri
ATLANTECH
Dynamıc' Safe
how to stop clip in extensions from hurting buy human hair full lace wigs uk lace wigs double weft hair extensions suppliers fue hair transplant turkey reviews hair extensions sale micro braids on long natural hair asda school hair accessories lace wigs selfridges wigs london ombre short hair bob lace wigs