Arinoks

üyelik ve Kullan?m ?artlar?

Arinoks.com.tr sitesinin genel kullan?m kurallar? ve yasal sorumluluklar?.

Lütfen, Arinoks.com.tr‘yi (www.arinoks.com.tr) kullanmadan ?nce a?a??da yaz?l? olanlar? dikkatli bir ?ekilde okuyunuz.

E?er bu sayfada belirtilen ?artlar?n herhangi biri sizin i?in uygun de?ilse lütfen Arinoks.com.tr sitesini  kullanmay?n?z. Siteyi kullanman?z ve ki?isel bilgilerinizin yer alaca?? formu doldurman?z bu sayfalarda yaz?l? ?artlar? pe?inen kabul etti?iniz anlam?na gelmektedir.

Arinoks.com.tr a?a??da  belirtilen genel ve ?zel ko?ullar?  diledi?i zaman de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Arinoks.com.tr‘yi ziyaret etti?inizde bu sayfay? da tekrar ziyaret etmeniz de?i?ebilecek üyelik ve kullan?m ?artlar?n? g?rmeniz a??s?ndan ?nemlidir. 

A - Kullan?m ve Güvenlik Kurallar?

A?a??daki yaz?l? durumlarda, site y?netimi üyenin site kullan?m?n? engelleyebilir ve a?a??daki giri?imlere kar??an ki?i veya ki?iler hakk?nda kanuni haklar?n? sakl? tutar:

1.)? Yanl??, düzensiz, eksik ve yan?lt?c? bilgiler girilmesi.
2.)? Genel ahlak kurallar?na uygun olmayan ifadeler kullan?lmas?.
3.)? Türkiye Cumhuriyeti yasalar?na uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi.
4.)? Sitede yer alan ?al??malar?n ve i?eri?in k?smen veya tümüyle kopyalanarak farkl? ama?larla kullan?lmas?.
5.)? Kullan?c? ad?, ?ifre gibi bilgilerin, kullan?m haklar?n?n, ü?üncü ki?i ya da kurulu?larla payla??lmas? durumunda (?ifresinin ba?ka ki?iler taraf?ndan k?tü niyet ile kullan?lmas?ndan da) do?rudan üYE sorumludur.
6.)? üYE internet ortam?nda bir ba?kas?n?n IP adresini, elektronik posta adresini, kullan?c? ad?n? ve sair bilgileri kullanamayaca?? gibi di?er kullan?c?lar?n ?zel bilgilerine de izinsiz olarak ula?amaz veya bunlar? kullanamaz, bu ?ekilde bir kullan?mdan dolay? do?abilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üYE'ye aittir.
7.)? Sitenin genel güvenli?ini tehdit edecek, sitenin ve kullan?lan yaz?l?mlar?n ?al??mas?n? engelleyecek yaz?l?mlar?n kullan?lmas?, faaliyetlerin yap?lmas?, yap?lmaya ?al???lmas? ve bilgilerin al?nmas?, silinmesi, de?i?tirilmesi durumunda.
8.)? üyenin/Kullan?c?n?n, Arinoks.com.tr kampanyalar?n?n, Arinoks.com.tr ‘in sat?? sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir a????ndan (teknik, vs.) faydalanarak, Arinoks.com.tr 'ye zarar vermesi, haks?z bir menfaat sa?lamas?, tekrarlanan uygulamalar yapmas?, ger?e?e uymayan fiilleri, kampanya veya sat?? ko?ullar?nda istenen ?artlar? sa?lamamas?na ra?men, bunlardan yararlanmas? gibi Arinoks.com.tr 'nin kampanyalar?n?n, sat?? sisteminin veya internet sitesinin k?tüye kullan?lmas?n?n Arinoks.com.tr taraf?ndan tespit edilmesi durumunda,
Arinoks.com.tr 'in kanunundan do?an tüm haklar?n?n yan?nda s?z konusu i?lemleri iptal etme; kullan?c?n?n üyeli?ine son verme; sat?? s?zle?mesini tek tarafl? olarak derhal feshetme hakk? bulunmaktad?r.
9.)? Arinoks.com.tr 'da sunulan g?rsel, yaz?sal i?erik ki?isel kullan?m i?indir. Arinoks.com.tr 'nin i?eri?inde yer alan bütün yaz?lar?n, grafiklerin, foto?raflar?n, videolar?n, animasyonlar?n seslerin her hakk? sakl?d?r. Aksi belirtilmedik?e ticari ya da ki?isel ama?larla izinsiz ve kaynak g?stermeden kullan?lamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru di?er bir mecrada veya internet sitesinde yay?nlamak veya Arinoks.com.tr 'nin  izni olmadan link vermek yasakt?r. Ayr?ca bu sayfalar?n tasar?m?nda ve veritaban? olu?turulmas?nda kullan?lan ve her hakk?
Arinoks.com.tr 'a ait olan yaz?l?m?n kopyalanmas? veya kullan?lmas? kesinlikle yasakt?r.

B - Sorumluluklar

Arinoks.com.tr üyesi, kay?t i?lemlerini tamamlad?ktan sonra i?bu s?zle?mede belirtilen ?artlara uymak ko?ulu ile, elektronik posta adresini ve ?ifresini girerek Arinoks.com.tr sitesini kullanmaya ba?layabilir
üye, Arinoks.com.tr sitesi ve hizmetlerinden yararlan?rken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklar?n?n Korunmas? ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Bor?lar Yasas?, di?er ilgili mevzuat hükümleri ile Arinoks.com.tr 'nin hizmetlerine ili?kin olarak yay?mlayaca?? her türlü duyuru ve bildirimlere uymay? kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara ayk?r? kullan?m sebebiyle do?abilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir. 

??bu s?zle?mede belirtilen yükümlülüklere veya Arinoks.com.tr sitesinde bildirilen genel kurallara uymamas? nedeniyle, Arinoks.com.tr taraf?ndan ge?ici veya sürekli olarak üye'nin Arinoks.com.tr 'den yararlanmas? engellenebilir ve/veya üyeli?i iptal edilebilir. 

üye, di?er üyelerin ve ziyaret?ilerin Arinoks.com.tr 'yi kullanmas?n? ?nleyici veya zorla?t?r?c? hareketlerde bulunamaz, sunucular? ya da veritabanlar?n? otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yan?lt?c? hile giri?imlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeli?inin sonland?r?laca??  gibi bu durumdan do?abilecek her türlü hukuki, cezai sorumlulu?u kabul eder.

üye, Arinoks.com.tr 'den kopyalanm?? veya yaz?c? ile yazd?r?lm?? hi?bir materyal üzerinden Telif Hakk?, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam? notlar?n? silemez veya ??kartamaz. 
Arinoks.com.tr sitesi üyelerinden pe?inen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Arinoks.com.tr 'ye bildirdi?i eposta adresi, bu s?zle?me ile ilgili olarak yap?lacak her türlü bildirim i?in yasal adresin istenece?i elektronik posta olarak kabul edilir. 

Arinoks.com.tr ya da üyenin kendisi taraf?ndan sonland?r?lan üye hesab?na ait her türlü kayd? Arinoks.com.tr silip silmemekte serbesttir, üye silinen kay?tlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

Ayn? zamanda bu sitede ziyaret?ilere bilgi sa?lamak ve kolayl?k sa?lamak amac? ile yer alan linkler (farkl? internet sitelerine y?nlendiren ba?lant?lar) ile ilgili riskler ziyaret?ilere aittir.

Arinoks.com.tr, kullan?m ?artlar?, gizlilik prensipleri ve ge?erli yasal düzenlemelere ba?l? kalmak kayd?yla, üyeli?inize ba?l? olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakk?na sahiptir.

üYE, Arinoks.com.tr’dan faydalanmaya ba?land??? andan itibaren bu kat?l?m s?zle?mesinin tüm hükümlerini kabul etmi? say?laca??n? ve s?zle?menin kendisi hakk?nda hüküm ifade edece?ini kabul eder. üYE i?bu s?zle?me ile üstlenmi? oldu?u yükümlülüklere ayk?r? hareketi nedeniyle Arinoks.com.tr 'nin u?rayaca?? her türlü zarar? aynen tazmin edecek olup, Arinoks.com.tr, üYE'nin s?zle?meye ayk?r? davran??lar? nedeniyle kamu kurumlar?na ve/veya ü?üncü ?ah?slara ?demek zorunda kalabilece?i her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalar? i?in üYE'ye aynen rücu hakk?n? haizdir. 

Arinoks.com.tr, üyenin s?zle?me konusu hizmetlerden, teknik ar?zalar d???nda, yararland?r?laca??n?, üyenin payla??ma a?t??? ki?isel bilgileri d???ndaki bilgilerin hi? bir ?ekilde yasal zorunluluklar hari? ü?üncü ki?i ya da kurulu?larla payla??lmayaca??n? kabul ve taahhüt eder.
üyenin Arinoks.com.tr sitesinin ?al??mas?na engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazan?lara müdahale ama?l? giri?imler ve/veya sald?r?ya neden oldu?unun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye y?nelik su? duyurusu ya da resmi soru?turma talebi gelmesi halinde, Arinoks.com.tr ilgili üyenin kimlik bilgilerini ara?t?rma ve a??klama hakk?na sahiptir. 

Arinoks.com.tr taahhüt etti?i hizmetlerin süreklili?ini sa?lamak i?in, i?bu s?zle?mede herhangi bir bildirimde bulunmaks?z?n tek tarafl? de?i?iklik yapabilir. Arinoks.com.tr 'nin her zaman herhangi bir gerek?e g?stermeksizin, tek tarafl? olarak verdi?i hizmeti sürekli veya ge?ici olarak durdurmak, servisin i?eri?ini
üye kendisine Arinoks.com.tr taraf?ndan g?nderilecek her türlü ticar?? elektronik iletilere, onay vermi? addolunacakt?r. Bu kapsamda üye, Arinoks.com.tr taraf?ndan kendisine, herhangi bir ?n izin al?nmaks?z?n bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amac?yla elektronik ileti g?nderebilece?ini kabul etmi?tir.

üye kay?t i?lemini tamamlad??? andan itibaren i?bu s?zle?mede belirtilen ?artlar? kabul etmi? ve i? bu s?zle?me yürürlü?e girmi? say?l?r. S?zle?me, üyeli?in sona ermesi ile veya i?bu s?zle?mede say?lan fesih hallerinden herhangi birinin ger?ekle?mesi ile hi?bir uyar?ya gerek kalmaks?z?n kendili?inden hükümsüz kalacakt?r. 
Bu s?zle?menin uygulanmas?ndan do?abilecek uyu?mazl?klar?n ??zümünde ?stanbul Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkili k?l?nm??t?r. 

___________________________________________________________________

üYE, bu kat?l?m s?zle?mesinde yer alan maddelerin tümünü okudu?unu, anlad???n?, kabul etti?ini ve kendisiyle ilgili olarak verdi?i bilgilerin do?rulu?unu onaylad???n? beyan, kabul ve taahhüt eder.

secret extensions youtube video best hair extensions cheshire lace wigs wooden hair brush shilo hair extensions flip n go hair wigs how to remove nano ring hair extensions at home hairtrade metrocentre cheap men wigs wholesale hair products for black hair best hair extensions for kids lace front wigs how to make synthetic hair look like virgin hair hair extension brush sally's real hair wigs uk

Departmanlar

Paslanmaz Bağlantı Elemanları
Paslanmaz Tekne Aksesuarları
Master Lock Kilit Sistemleri
ATLANTECH
Dynamıc' Safe