Arinoks

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Bildiriminin Kapsam?

Arinoks.com.tr taraf?ndan yay?mlanan ve bak?m? yap?lan bu web sitesini ziyaret etmek ve kullanmak i?in bize e-posta adresiniz, ad?n?z, posta adresiniz, telefon numaran?z, kredi kart? numaran?z (hepsi birlikte "Ki?isel Veriler" olarak an?lacakt?r) gibi ki?isel olarak tan?mlanabilir veriler sa?laman?z? üyelik gerektiren servisler d???nda genel olarak istemememize kar??n, lütfen baz? fonksiyonlar?m?zdan yararlanmak, etkinliklerimizde yer almak ve birtak?m ürün ve hizmetlerimize eri?mek i?in Site'nin belirli b?lümlerinde Ki?isel Veriler'i sa?laman?z gerekti?ini dikkate al?n.

Taraf?m?za Site üzerinde herhangi türden Ki?isel Veriler sa?layarak, s?z konusu Ki?isel Veriler'in i?bu gizlilik bildiriminde ("Gizlilik Bildirimi") ana hatlar?yla belirtildi?i ?ekilde toplanmas?n?, kullan?lmas?n? ve devredilmesini eksiksiz ?ekilde anlam?? ve belirsizli?e yol a?mayacak ?ekilde onay vermi? say?l?rs?n?z. ??bu Gizlilik Bildirimi'ni kabul etmemeniz halinde, taraf?m?za Site üzerinde Ki?isel Veriler sa?lamay?n. Ayr?ca, ?rne?in yürürlükteki kanunlarda yap?lan de?i?iklikler sonras?nda oldu?u gibi, yay?mlanan Gizlilik Bildirimi üzerinde istedi?imiz zaman de?i?iklik veya düzenleme yapma hakk?m?z sakl?d?r.

Gizlilik bildirimindeki de?i?iklikler bu web sitesine konulmalar?ndan itibaren ge?erlidirler. Bu web sitesinin sahip oldu?u gizlilik bildiriminden haberdar olmak i?in lütfen düzenli olarak gizlilik bildirimi sayfas?n? kontrol ediniz.

Ki?isel Veriler'in ve Di?er Kullan?c? Bilgilerinin Toplanmas?

Ki?isel veriler Arinoks.com.tr taraf?ndan yaln?zca zorunluluk temelinde, talep edilen bir veya daha fazla fonksiyon veya etkinli?i yerine getirmek i?in bize gerekti?inde ya da ürünlerimize veya servislerimize eri?iminiz i?in size gerekti?inde toplan?r. S?z konusu veriler taraf?m?zdan yasal ve adil yollarla toplan?r. Sitede bu türden zorunlu bilgilere ili?kin veri giri?leri * veya benzeri bir i?aretle belirtilmi?tir. Arinoks.com.tr, mü?terileri hakk?ndaki bilgilerini geli?tirmek veya do?rudan pazarlama yapmak ya da sizi yar??malara davet etmek i?in sizden zorunlu olmayan ek bilgiler talep edebilir. Bu tür ek bilgi taleplerine yan?t verip vermemek, tamam?yla sizin karar?n?za b?rak?lm??t?r.

Bilgi toplama süreci s?ras?nda veya ?ncesinde s?z konusu Ki?isel Veriler'e hangi ?zel ama?larla gerek duydu?umuz konusunda bilgi sahibi olman?z? sa?lamak i?in gerekli a?amalar taraf?m?zdan yerine getirilir.

Arinoks.com.tr'un web sunucular? her Site ziyaret?isi i?in, ziyaret?inin IP adresi veya etki alan? ad? gibi normal ?artlarda Ki?isel Veri say?lmayan verileri otomatik olarak tan?r ve saklar. Kullan?c? bilgilerini, siteyi ziyaret?iler a??s?ndan daha kullan??l? k?lmak amac?yla, ziyaret?ilerin Site'de gezinme al??kanl?klar?n? anlamak i?in kullan?r?z. Baz? taray?c?larda bulunan engelleme teknolojisini etkinle?tirmemi?seniz, bilgisayar?n?z s?z konusu kullan?c? bilgilerini her oturum a??l???nda otomatik olarak verir. Siteyi ziyaret etti?inizde bilgisayar?n?zdaki belirli kullan?c? bilgilerini saklayan, ilgi alanlar?n?za ve tercihlerinize daha iyi hitap edebilmek i?in site kullan?m?n?z? ?zelle?tirmemize veya servisleri kullanmak i?in giri? yapman?z? kolayla?t?rmam?za olanak veren "tan?mlama bilgileri" olarak adland?r?lan bilgileri de kullanabiliriz. Taray?c?lar?n ?o?u tan?mlama bilgilerini bilgisayar?n?z?n sabit diskinden silmenize, tan?mlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemenize veya bir tan?mlama bilgisi saklanmadan ?nce uyar? alman?za olanak verir. Ancak, tan?mlama bilgilerini engeller veya silerseniz, ?nceden belirledi?iniz tercih veya ?zelle?tirme ayarlar?n? geri yükleyemeyebiliriz ve ?evrimi?i kullan?m?n?z? size ?zel hale getirme yetene?imiz s?n?rland?r?lm?? olur. Bu fonksiyonlar hakk?nda daha fazla bilgi almak i?in taray?c? y?nergelerine bak?n.

Ki?isel Veriler'in Kullan?m? ve A??klanmas?

Sitede bize verilen Ki?isel Veriler gerekti?i gibi ve ?zenle i?lenir. Yukar?daki ifadeyi s?n?rlamaks?z?n, Ki?isel Veriler taraf?m?zdan, talep edilen fonksiyon ve etkinlikler ?er?evesinde, ilgili ürünlerimize ve servislerimize eri?im sa?laman?z i?in veya Site'nin ilgili b?lümünde a??k?a ifade edilen bir ama? do?rultusunda kullan?l?r ve a??klan?r. Arinoks.com.tr, do?rudan pazarlama y?netimi i?in ki?isel bilgileri kullanma ve a??klama hakk?n? her zaman sakl? tutar. Buna ek olarak, Arinoks.com.tr, Site'nin, fonksiyonlar?n, etkinliklerin, ürünlerin, servislerin ve sunulan f?rsatlar?n size daha uygun hale getirilmesi amac?yla Site'de verdi?iniz Ki?isel Verileri sizden veya ü?üncü taraflardan toplayabilece?imiz ba?ka bilgilerle birle?tirebilir.

Ki?isel Veriler'in ?mha Edilmesi ve Güncelle?tirilmesi

Taraf?m?zca saklanan Ki?isel Veriler'in "Ki?isel Veriler'in Kullan?m? ve A??klanmas?" b?lümünde belirtilen ama?lardan herhangi biri do?rultusunda art?k gerekli olmamas? halinde, makul bir süre ge?tikten sonra s?z konusu Ki?isel Veriler'i imha etmek ve tan?mlanamaz hale getirmek i?in gerekli ?nlemleri alaca??m?z? taahhüt ederiz. Arinoks.com.tr'ya Ki?isel Veriler veriyorsan?z, makul bir süre ?ncesinden yaz?l? olarak bildirmek ko?uluyla, s?z konusu Ki?isel Veriler'in incelenmesini, de?i?tirilmesini veya silinmesini talep etme hakk?na sahipsiniz. Ki?isel bilgileri incelemeyi, de?i?tirmeyi, ekleme yapmay? veya silmeyi talep etme ?ekliyle ilgili y?nergeler bu bilgilerin topland??? noktada verilir ve bu toplama noktas?nda verilmemi?se, s?z konusu y?nergeler talep üzerine sa?lanacakt?r.

Yukar?daki "Ki?isel Veriler'in Kullan?m? ve A??klanmas?" b?lümünde belirtilen ama?lar do?rultusunda olmad??? durumlarda, Site'de sa?lad???n?z ki?isel veriler y?nlendirme amac? d???nda Arinoks.com.tr taraf?ndan; (a) r?za g?stermeniz, (b) yasa gere?i veya mahkeme karar? sonucu gerekli olmas?, (c) Arinoks.com.tr'nin Site'nin dahili i?lemlerini veya ticari i?lerimizi yerine getirmek üzere s?zle?me yapt??? ki?ilere veya ?irketlere aktar?lmas? veya (d) makul s?n?rlar i?inde, s?z konusu Ki?isel Veriler'in adil bi?imde i?lenmesi ve yeterli düzeyde korunmas? amac?yla uygun ilkeleri belirleyen yasa, ba?lay?c? düzenleme veya s?zle?meye tabi oldu?u kanaatine varmam?z halleri d???nda herhangi bir ü?üncü tarafa aktar?lmayacakt?r.

Kalite

Sizden toplad???m?z Ki?isel Veriler'in do?ru, tam ve güncel olmas?n? sa?lamak i?in gerekli ?nlemleri almay? biz üstleniyoruz. Ancak, yaln?zca Ki?isel Veriler sizden toplan?rken do?ru, tam ve güncel veriler sa?lamakla yükümlüsünüz. Bizde saklanan Ki?isel Veriler'in do?ru, tam ve güncel olmad???n? daha sonra saptaman?z durumunda, yaz?l? bildiriminiz üzerine Ki?isel Veriler'i düzeltmek i?in gereken a?amalar taraf?m?zca yerine getirilir.

Güvenlik

Her ne kadar Arinoks.com.tr Ki?isel Verilerinize yetkisiz eri?imin asla s?z konusu olmayaca??n? garanti edemese de, uygun teknolojiyi ve ?irket prosedürlerini kullanarak Ki?isel Verilerinizin güvenli?ini sa?lamak ve verilerinizi yetkisiz eri?ime kar?? korumak konusunda Arinoks.com.tr'nin azami ?abay? g?sterdi?inden emin olabilirsiniz.

Ba?lant? Bilgileri

Taraf?m?zca saklanan Ki?isel Verilerle veya bu verilere y?nelik politikalar?m?zla ilgili herhangi bir sorunuz oldu?unda lütfen ?leti?im formunu kullanarak bize mesaj g?nderin.

Arinoks.com.tr'nin hizmetlerinden yararlanan kullan?c?lar üyelik ve Kullan?m ?artlar?'n? okumu? ve uymay? pe?inen kabul etmi? say?l?rlar.

Departmanlar

Paslanmaz Bağlantı Elemanları
Paslanmaz Tekne Aksesuarları
Master Lock Kilit Sistemleri
ATLANTECH
Dynamıc' Safe
coconut oil hair extensions hair extension certification near me men wigs 100 percent human hair for braiding hair color for cool skin tone blonde wigs yaki straight hairstyles in home haircuts for elderly lace wigs indian hair vendors rose gold wedding hair accessories real hair wigs